הגשת בקשה לוועדת התרומות של קרן ינאי

מעוניינים להגיש בקשה לוועדת התרומות? אנא מלאו טופס זה. לאחר השלמת הטופס, תתקבל הודעת אישור בצירוף מספר הפנייה, אותם כדאי לשמור לצורך בירורים עתידיים.

שימו לב: כדי שהבקשה תטופל, מלאו את כל השדות הנדרשים בטופס. השתמשו באותיות בעברית ובסימני פיסוק בסיסיים, ללא כל עיצוב וללא סימנים (כגון: נקודותיים, מרכאות, סוגריים, מקפים). *שדה חובה

01. פרטי הארגון
שם הארגון: *
מספר עמותה:
שנת הקמה: *
שם מנהל הארגון: *
שם יו״ר הוועד המנהל:
כתובת הארגון: *
כתובת אתר אינטרנט:
מספר טלפון: (ספרות בלבד) *
שם ממלא הבקשה: *
תפקיד ממלא הבקשה: *
דואר אלקטרוני: *
טלפון נייד של ממלא הבקשה: (ספרות בלבד) *
יש למלא שדות חובה
02. תיאור הארגון
אזורי פעילות עיקריים בארץ: *
תיאור כללי של הארגון: (עד 250 מילים) *
תיאור שיטת הפעולה של הארגון: (עד 150 מילים) *
מטרות: (כפי שרשומות אצל רשם העמותות) *
יש למלא שדות חובה
03. אישורים סטטוטוריים
אישור ניהול תקין תקף עד לתאריך:
במידה ואין – אנא פרט: *
תוקף אישור הכרה במוסד לצורך תרומות (סעיף 46):
במידה ואין – אנא פרט: *
יש למלא שדות חובה
04. נתונים כספיים

אנא מלאו פרטים אלו על פי הדו"חות הכספיים האחרונים שהוגשו לרשם העמותות:

שנת דיווח: *
מחזור פעילות (בשקלים): *
הוצאות הנהלה וכלליות (בשקלים): *
עודף/גירעון (בשקלים): *
(במידה ומדובר בגירעון, אנא כתבו מינוס בתחילת הסכום)

פירוט 5 מקבלי השכר הגבוהים בארגון: שם מלא, תיאור תפקיד ועלות העסקה (ניתן לצרף קובץ) *
Maximum file size: 50 MB

תתאפשר קבלת תרומה אחת מדי שנה.

יש למלא שדות חובה
05. תיאור הפעילות

שימו לב: הכוונה היא לפעילות הספציפית עבורה מבוקשת התרומה ולא לכלל פעילות הארגון

גילאי קהל היעד: *
אופי הפעילות: *
אנא ציינו אופי פעילות אחר: *
יש למלא שדות חובה
06. תיאור התוכנית
אזור גיאוגרפי בו תתקיים הפעילות: (ניתן לסמן יותר מאחד) *
יישוב / עיר: (ניתן לציין יותר מאחד) *
תיאור הפעילות עבורה מבוקשת התרומה ומטרותיה (עד 250 מילים): *
כיצד נמדדת ההצלחה? (עד 150 מילים) *
בפרויקט מתמשך: תיאור ההישגים העיקריים עד כה:
איזה שימוש ייעשה בכספי התרומה מקרן ינאי: *
תקציב כלל התוכנית/הפעילות עבורה מבוקש הסכום (בשקלים): *
הסכום המבוקש מקרן ינאי (בשקלים): *
יש למלא שדות חובה
07. תקציב התוכנית
תומכים נוספים בפרויקט (לדוגמה: גופים ממשלתיים, קרנות, תאגידים/חברות) *
הערות:
מייל לקבלת אישור קליטת הטופס: *
יש למלא שדות חובה
08. אישור

הנני מאשר/ת כי:

  • הפרטים שמסרתי בטופס הגשת בקשה לוועדת התרומות של קרן ינאי הינם מדויקים ונכונים והנני רשאי/ת להגיש בקשה לתרומה בשם העמותה שפרטיה מופיעים בטופס זה.
  • ידוע לי, כי קרן ינאי רשאית לקבל או לדחות בקשות לתרומות, באופן מלא או חלקי, או להתנותן בתנאים, או לבקש השלמת פרטים או מסמכים, כל זאת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת לנמק את טעמיה.
  • ידוע לעמותה אותה אני מייצג/ת, והיא מתחייבת כי אם תאושר בקשתה לתרומה, הרי שהיא עשויה להתבקש להעביר דיווח על האופן בו נעשה שימוש בכספי התרומה במהלך שנת הפעילות שתתקיים לאחר קבלת התרומה, או למשך זמן ארוך יותר, על פי דרישת קרן ינאי. הדיווח כאמור, ייעשה בתדירות שתיקבע על ידי קרן ינאי, ובהתאם לפורמט שיועבר לעמותה על קרן ינאי.
  • לקרן ינאי שמורה הזכות לפרסם את דבר התרומה לרבות שם העמותה וסכום התרומה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה עליו לקבל את הסכמתנו, בכל מדיה או אופן אחר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בדו"חות הכספיים של קרן ינאי ובדו"ח האחריות התאגידית של קרן ינאי.
  • אני מסכים/מה, שקרן ינאי תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמילאתי לעיל את ההודעות בקשר עם הגשת הבקשה לוועדת התרומות של קרן ינאי.